Säännöt

I LUKU
Nimi, kotipaikka, tarkoitus, kielet

1 §.

Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen Raittiusseura, lyhennettynä PoRa. Se on Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan (AYY:n) alainen. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 §.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, tarkoituksena on tavallaan levittää ja ylläpitää raittiusaatetta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa.

3 §.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 • järjestää kokouksia, juhlia ja opintoretkeilyä;
 • järjestää raittiusasioihin liittyviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia;
 • auttaa varsinkin uusia jäseniä perehtymään raittiusaatteeseen ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
 • pitää yhteyttä alan järjestöihin sekä yhdistyksen vanhoihin jäseniin;
 • järjestää liikunta- ja yhdessäolotilaisuuksia sekä
 • ylläpitää kirjaston kirjastonhoitajan johdolla kirjastoa.

4 §.

Seuran viralliset kielet ovat suomi ja hollanti, pöytäkirja- ja ilmoituskielenä suomi. Pöytäkirjaan voidaan kuitenkin kirjata hollanninkielisiä lauseita, jotka tarvittaessa käännetään suomeksi.

II LUKU
Jäsenet ja maksut

5 §.

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet, kunniajäsenet ja kannattavat jäsenet.

6 §.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Aalto-yliopistossa opiskeleva.

7 §.

Ulkojäseneksi voi johtokunta hyväksyä seuran toiminnasta kiinnostuneen henkilön.

8 §.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilön, joka on ansioitunut seuran toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnäolevista varsinaisista jäsenistä seuroissa kutsumista kannattaa.

9 §.

Kannattavana jäsenenä on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on suorittanut kannatusjäsenmaksun.

10 §.

Varsinaiset, ulko- ja kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vaaliseurat.

11 §.

Varsinainen, ulko- tai kannattava jäsen katsotaan eronneeksi seurasta, kun hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan. Eroamisestaan jäsen voi ilmoittaa kirjallisesti johtokunnalle tai suullisesti seurojen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa ja luovuttamaan hallussaan olevan seuran omaisuuden seuralle.

III LUKU
Seurat

12 §.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran yleiskokous, jota kutsutaan seuroiksi.

13 §.

Seurat kokoontuu:

 • Vaaliseuroihin marras-joulukuussa, jolloin ainakin:
  • valitaan seuraavan vuoden johtokunnan puheenjohtaja;
  • valitaan seuraavan vuoden johtokunnan muut jäsenet;
  • valitaan mahdolliset muut toimihenkilöt;
  • valitaan tilintarkastajat varamiehineen seuraavaksi vuodeksi;
  • määrätään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksut: varsinaisten, ulko- ja kannattavien jäsenten jäsenmaksut;
  • asetetaan tarpeelliset toimikunnat seuraavaksi vuodeksi;
  • valitaan jäsenet toimikuntiin.
 • Vuosiseuroihin helmi-maaliskuussa, jolloin ainakin:
  • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus;
  • vahvistetaan edellisen vuoden tilikertomus ja tilinpäätös;
  • käsitellään tilintarkastajan lausunto;
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
  • hyväksytään alkaneen kauden toimintasuunnitelma;
  • hyväksytään alkaneen kauden talousarvio.
 • Ylimääräisiin seuroihin johtokunnan kutsusta tai viiden (5) varsinaisen jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta. Kokous tulee pitää tällöin kymmenen (10) luentovuorokauden kuluessa lukukausien aikana tätä koskevan pyynnön esittämisestä.

14 §.

Seurojen tehtävänä on lisäksi:

 • päättää mahdollisista lisätalousarvioista;
 • hyväksyä tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt sekä vahvistaa muut tarpeellisiksi katsomansa päätökset;
 • käsitellä näiden sääntöjen 28§.:n mukaiset valitukset.

15 §.

Kutsu seuroihin on julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta ainakin Dipolin vapaiden yhdistysten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

16 §.

Seurat ovat päätösvaltaiset, kun koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

17 §.

Seuroissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus, muilla jäsenillä vain läsnäolo- ja puheoikeus.

18 §.

Ellei näissä säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksessa puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.
Jos kaksi (2) varsinaista jäsentä vaatii salaista äänestysmenettelyä, niin se on suoritettava.

19 §.

Ponsista on aina äänestettävä.

20 §.

Varsinainen jäsen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteen, on ilmoitettava siitä heti, kun päätös on tehty. Vastalause on ilmoitettava heti, kun päätös on tehty ja se on kirjallisena liitettävä pöytäkirjaan viimeistään sitä tarkastettaessa.

IV LUKU
Johtokunta

21 §.

Johtokunnan tehtävänä on käyttää seuran hallinto- ja toimeenpanovaltaa ja erityisesti:

 • johtaa seuran toimintaa;
 • huolehtia seuran hallinnosta sekä valvoa seuran voimassaolevien sääntöjen, säännöksien ja määräysten noudattamista;
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta talousarvion mukaan;
 • valmistella seuroissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niiden päätökset;
 • laatia toimintakertomus ja tilinpäätös;
 • laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 • päättää seuran edustuksesta;
 • päättää tarvittaessa muista asioista, joita ei ole määrätty seurojen päätettäviksi.

22 §.

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 • edustaa seuraa, ellei johtokunta toisin päätä;
 • kutsua koolle johtokunnan kokoukset ja johtaa niissä puhetta;
 • esitellä seuroille johtokunnan esitykset;
 • jakaa asiat niiden alustavaa käsittelyä varten johtokunnan jäsenille;
 • valvoa johtokunnan ja seurojen päätösten toimeenpanoa.

23 §.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi:

 • varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt tai muuten toimintakyvytön. Varapuheenjohtajalle voidaan antaa myös muita tehtäviä;
 • sihteeri, joka laatii pöytäkirjat seuroista ja kinkereistä, huolehtii kokouskutsuista ja imoituksista sekä muista sihteerin töistä;
 • rahastonhoitaja, joka hoitaa seuran taloutta ja omisuutta;
 • pääideologi, joka on kaiken ideologisen toiminnan koordinoija;
 • kirjaston kirjastonhoitaja, joka hoitaa ja on vastuussa seuran kirjastosta;
 • tolkkumestari, joka hoitaa seuran suhteita virkavaltaan ja muihin tärkeisiin piireihin;
 • yhdestä (1) kuuteen (6) muuta jäsentä, joiden tehtävänjaosta päättää vaaliseurat.

24 §.

Johtokunnan kokouksia kutsutaan kinkereiksi.

25 §.

Kinkerit ovat päätösvaltaiset, jos kaikille johtokunnan jäsenille on niistä tiedotettu ja jos läsnä on yli puolet (1/2) jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset kinkereistä tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

26 §.

Johtokunnan jäsenenä voi olla ainoastaan seuran varsinainen jäsen.

27 §.

Jos johtokunta kesken toimikauttaan vapautetaan tai se muusta syystä eroaa tehtävästään, hoitaa se välttämättömät johtokunnalle kuuluvat tehtävät siihen asti, kun uusi johtokunta on kokoontunut. Jos johtokunnan jäsen tai seuran joku muu toimihenkilö kesken toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään, valitsee seurat uuden henkilön tarvittaessa hänen tilalleen.

28 §.

Jos seuran varsinainen jäsen ei tyydy johtokunnan tekemän päätöksen laillisuuteen, voi jäsen valittaa asiasta seuroille seitsemän (7) vuorokauden aikana asian tiedottamisesta.
Valituksesta on ilmoitettava seuran johtokunnalle, jonka on kutsuttava seurat koolle ratkaisemaan asia.

V LUKU
Hallinto ja talous

29 §.

Seuran tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

30 §.

Seuran taloudenhoitoa valvoo kaksi (2) vaaliseuroissa valittua tilintarkastajaa, joille tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on toimitettava vähintään viittä (5) vuorokautta ennen vuosiseuroja ja muulloinkin pyydettäessä.

31 §.

Tilintarkastajien lausunto tulee toimittaa johtokunnalle viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen vuosikokousta.

VI LUKU
Erityisiä määräyksiä

32 §.

Seurojen päätöksestä on seuran varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös syntyy laista, asetuksesta tai säännöistä tahi muista seuraa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tahi menee toimielimien toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka seuraa koskevien määräysten vastainen. 
Valitus on tehtävä Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä tai milloin päätös koskee jotakuta henkilöä yksityisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Valituksesta on samalla ilmoitettava johtokunnalle.

33 §.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa.

34 §.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa.

35 §.

Seura katsotaan purkautuneeksi, jollei yhteen toimivuoteen ole ollut seuroja, vaikka toimintaedellytykset olisivat olleet olemassa. Niinikään seura purkautuu, jos seurat tekee siitä päätöksen kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisissä seuroissa, joiden kokouskutsuissa on asiasta mainittu, ja että kokousten väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkautumiseen vaaditaan lisäksi, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) seuran varsinaisista jäsenistä kirjallisesti ilmoittaa kannattavan purkamispäätöstä. Seuran purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyy sen omaisuus Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnalle (AYY:lle) käytettäväksi raittiiden opiskelijoiden yhteiseksi hyväksi.

36 §.

Ellei näissä säännöissä toisin määrätä noudatetaan soveltuvin osin Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan (AYY:n) sääntöjä ja yhdistyslakia.

37 §.

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kolme neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kaksissa (2) perättäisissä seuroissa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutos astuu voimaan, kun Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan edustajisto on sen vahvistanut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *